جزئیات پزشک
نام پزشکدكتر بهاره فلاح
تخصصداخلی
تجربه7+ سال
محل فعالیتبیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی

شبکه های اجتماعی