جزئیات پزشک
نام پزشکدكتر ماهان محسني مفيدي
تخصصآزمایشگاه
تجربه6+ سال
محل فعالیتبیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی