جزئیات شخصی
نام پزشکدكتر مژده هدايتي
تخصصداخلی
تجربه8+ سال
محل فعالیتبیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی