جزئیات پزشک
نام پزشکدکتر محمد روحانی
سمتمدیریت بیمارستان
تخصصجراحی داخلی
تجربه10+ سال
محل فعالیتبیمارستان دامپزشکی شبانه روزی روحانی